نام و نام خانوادگی : اسد غمامی
محل فعالیت : تهران
تاریخ عضویت : 1399/10/09
نوع عضویت : حقیقی
رزومه
طراحی و اجرای خطوط توزیع اعم از هوایی , زمینی و پست (فشارضعیف و فشارمتوسط) و فروش تجهیزات برق ضدانفجار مانند چراغ , پروژکتور , تابلو و...
مهارت ها
برقبازاریابیمدیریت فروشپاسخگویی مشتریان
رتبه و نظر کارفرمایان درباره کاربر
این کاربر پروژه ای انجام نداده.