به طور کلی تعرفه حق عضویت بابت خدمات سایت جهت کارفرمایان و متخصصان به شرح جدول زیر می باشد.

نوع عضویت      محدوده تعریف، ارسال و ارائه پیشنهاد جهت پروژه ها (سالانه)  امکان توافق و انجام پروژه ها (سالانه) حق عضویت سالانه (ریال)
رایگان تا 5 3 0
نقره ای تا 50 تا 30 900،000
طلایی نامحدود نامحدود 1،200،000

  

 برای کارفرمایان:

شایان ذکر است در صورت عضویت طلایی در طول سال از جوایز، پیشنهادات شگفت انگیز (شامل تخفیفات متنوع از سایت های طرف قرارداد و خدمات رفاهی و...) ، تعرفه رایگان سایت برای تعریف پروژه ها و همچنین خدمات خاص گروه میزکار مجازی ایرانیان بابت معرفی متخصصان قابل اعتماد و تضمین های لازم انجام پروژه ها و همچنین پشتیبانی های ویژه مدیریتی تا انتهای پروژه با توجه به سابقه و عملکرد کاربری، بهره مند خواهید شد.

همچنین علاوه بر حق عضویت در ارسال پروژه و پس از ایجاد توافق نهایی در پروژه ها، شرایط کلی زیر وجود خواهد داشت:

 • درصورت نهایی شدن پروژه (توافق کافرما و متخصص) به میزان 5 % از هر پرداخت، بابت حق الزحمه خدمات سایت، کسر خواهد شد.
 • در صورت تعریف بیش از 10 پروژه در مدت هر سال شمسی میزان حق الزحمه خدمات برای پروژه های بیش از 10 عدد از مقدار 5% به 3 % کاهش داده خواهد شد.
 • در صورت تعریف بیش از 15 پروژه در مدت هر سال شمسی میزان حق الزحمه خدمات برای پروژه های بیش از 15 عدد از مقدار 5% به 1.5% کاهش داده خواهد شد.
 • در صورت تعریف و اجرایی شدن (توافق کارفرما و متخصص) بیش از 30 پروژه در سال حق الزحمه برای پروژه های بیشتر از 30 عدد رایگان خواهد بود.
 • در صورت انتخاب سیستم پرداخت مسنقیم (ارتباط مستقیم) پس از شارژ 15 درصد مبلغ توافق شده توسط کارفرما، فایل توافق انجام شده و مشخصات کاربری برای طرفین ارسال شده و پروژه خاتمه یافته تلقی شده و طرفین موارد را شخصا پیگیری خواهند نمود. شایان ذکر است 10 درصد هزینه فوق مربوط به متخصص می باشد که کارفرما می بایست متعاقبا از پرداخت های آتی خود به متخصص، کسر نماید. 
 • شایان ذکر است همه مورد فوق مربوط به عضویت غیر طلایی است.

 برای متخصصین:

همچنین علاوه بر حق عضویت در ارسال پروژه و پس از ایجاد توافق نهایی جهت انجام پروژه ها،  شرایط کلی زیر وجود خواهد داشت: شایان ذکر است در صورت عضویت طلایی در طول سال از جوایز، پیشنهادات شگفت انگیز (شامل تخفیفات متنوع از سایت های طرف قرارداد و خدمات رفاهی و...) و همچنین خدمات خاص گروه میزکار مجازی ایرانیان بابت ایجاد کانالها و هماهنگی های لازم بین متخصصان و کارفرمایان جهت تضمین های لازم انجام پروژه ها و همچنین پشتیبانی های ویژه مدیریتی تا انتهای پروژه با با توجه به سابقه و عملکرد کاربری، بهره مند خواهید شد.

 • درصورت نهایی شدن پروژه (توافق کافرما و متخصص) به میزان 10 % از هر پرداخت، بابت حق الزحمه خدمات سایت، کسر خواهد شد.
 • در صورت توافق و اجرای بیش از 5 پروژه در مدت هر سال شمسی میزان حق الزحمه خدمات برای پروژه های بیش از 5 عدد از مقدار 10% به 7 % کاهش داده خواهد شد.
 • در صورت توافق و اجرای بیش از 15 پروژه در مدت هر سال شمسی میزان حق الزحمه خدمات برای پروژه های بیش از 15 عدد از مقدار10% به 4 % کاهش داده خواهد شد.
 • در صورت تعریف و اجرایی شدن (توافق کارفرما و متخصص) بیش از 30 پروژه در سال حق الزحمه برای پروژه های بیشتر از 30 عدد رایگان خواهد بود.
 • در صورت انتخاب سیستم پرداخت مسنقیم (ارتباط مستقیم) پس از شارژ 15 درصد مبلغ توافق شده توسط کارفرما، فایل توافق انجام شده و مشخصات کاربری برای طرفین ارسال شده و پروژه خاتمه یافته تلقی شده و طرفین موارد را شخصا پیگیری خواهند نمود. شایان ذکر است 10 درصد هزینه فوق مربوط به متخصص می باشد که کارفرما می بایست متعاقبا از پرداخت های آتی خود به متخصص کسر نماید. 
 • شایان ذکر است همه موارد فوق مربوط به عضویت غیر طلایی است.